śloka 3-35

बुधेज्यौ बलिनौ पूर्वे रविभौमौ च दक्षिणे।
पश्चिमे सूर्यपुत्रश्च सितचन्द्रौ तथोत्तरे॥ ३५॥
budhejyau balinau pūrve ravibhaumau ca dakṣiṇe |
paścime sūryaputraśca sitacandrau tathottare || 35||