śloka 3-8

यस्मिन्‌ काले यतः खेटा यान्ति दृग्‌गणितैकताम्‌।
तत एव स्फुटाः कार्याः दिक्कालौ च स्फुटौ विद॥ ८॥
yasmin kāle yataḥ kheṭā yānti dṛggaṇitaikatām |
tata eva sphuṭāḥ kāryāḥ dikkālau ca sphuṭau vida || 8||