śloka 3-1 to 3-3

अथ ग्रहगुणस्वरूपाध्यायः॥ ३॥
atha grahaguṇasvarūpādhyāyaḥ || 3||

तेषं गुणस्वरूपाद्यं कृपया कथ्यतां पुनः॥ १॥
kathitaṁ bhavatā premṇā grahāvataraṇaṁ mune |
teṣaṁ guṇasvarūpādyaṁ kṛpayā kathyatāṁ punaḥ || 1||

शृणु विप्र प्रवक्ष्यामि भग्रहाणां परिस्थितिम्‌।
आकाशे यानि दृश्यन्ते ज्योतिर्बिम्बात्यनेकशः॥ २॥
śṛṇu vipra pravakṣyāmi bhagrahāṇāṁ paristhitim |
ākāśe yāni dṛśyante jyotirbimbātyanekaśaḥ || 2||


तेषु नक्षत्रसंज्ञानि ग्रहसंज्ञानि कानिचित्‌।
तानि नक्षत्रनामानि स्थिरस्थानानि यानि चै॥ ३॥
teṣu nakṣatrasaṁjñāni grahasaṁjñāni kānicit |
tāni nakṣatranāmāni sthirasthānāni yāni cai || 3||