śloka 3-7

संज्ञा नक्षत्रवृन्दानां ज्ञेयाः सामान्यशास्त्रतः।
एतच्छास्त्रानुसारेण राशिकेटफलं ब्रुवे॥ ७॥
saṁjñā nakṣatravṛndānāṁ jñeyāḥ sāmānyaśāstrataḥ |
etacchāstrānusāreṇa rāśikeeṭaphalaṁ bruve || 7||